Uctívání Šrímatí Tulasí-déví

"Každý domov, kde roste Tulasí, je poutním místem a nemohou tam vstoupit žádné nemoci ani poslové Yamy, Boha smrti."
Skandapurána 2, 4, 8, 13 Padmapurána Uttarakhanda

"Všude, kam vítr zanese vůni Tulasí, je pročištěna atmosféra a všechna zvířata jsou tam osvobozena od nízkých sklonů."
Padmapurána, Uttarakhanda

"Višnu, Pán Tří světů, přebývá ve vesnici či domě, kde je pěstována Tulasí. V takovém domě nikdo netrpí pohromami jako je chudoba, nemoci či odloučení od svých blízkých."
Padmapurána, Uttarakhanda, 6-24-31-32

Prospěch z uctívání Tulasí-déví

Ačkoli slávu Tulasí-déví, věčné společnice Pána Krišny, nemůžeme nikdy plně popsat, písma nám naznačují hodnotu jejího uctívání. Následující seznam pochází z Padma Purány.

- Tulasí je základem všech oddaných činností.
- Listy, květy, kořeny, kůra, větve a stín Tualsí-déví jsou zcela duchovní.
- Ten, kdo s oddaností natírá pastu z Tulasí na Božstvo Krišny, bude vždy žít Krišnovi nablízku.
- Ten, kdo si na své tělo vkládá hlínu, z níž keřík Tulasí roste a uctívá Božstvo Pána Krišny, získává každý den výsledky ze sta dnů uctívání.
- Ten, kdo obětuje Tulasí maňdžarí Pánu Krišnovi, získává prospěch z obětování všech druhů květin a jde do Krišnova sídla.
- Ten, kdo spatří nebo se přiblíží k domu či zahradě, kde je přítomna rostlinka Tulasí, se zbaví všech svých hříšných reakcí, včetně následků za zabití bráhmany.
- Pán Krišna šťastně žije v domě, městě nebo lese, kde je přítomna Tulasí-déví.
- Na dům, kde je přítomna Tulasí-déví, nikdy neudeří špatné časy, a stane se čistším než všechna svatá místa.
- Vůně Tulasí-déví očišťuje každého, kdo ji ucítí.
- Pán Krišna a všichni polobozi žijí v domě, kde se nachází hlína, ze které rostl stromek Tulasí.
- Bez lístků Tulasí Pán Krišna nerad přijímá květiny, jídlo či santalovou pastu.
- Ten, kdo každý den uctívá Pána Krišnu s lístky Tulasí, dosahuje výsledků veškerých druhů odříkání, dobročinnosti a obětí. Nemá vlastně již žádné další povinnosti, které by měl vykonávat a zrealizoval podstatu písem.
- Ten, kdo si vkládá do úst nebo na hlavu lístky Tulasí, jež byly obětovány Pánu Krišnovi, dosáhne sídla Pána Krišny.
- Ten, kdo v Kali-juze Tulasí uctívá, vzpomíná na ni, pěstuje ji, udržuje, nebo před ní provádí kírtan, spálí všechny hříšné reakce a rychle dosáhne sídla Pána Krišny.
- Ten, kdo Pána Krišnu uctívá pomocí lístků Tulasí, vysvobozuje všechny své předky z říše zrození a smrti.
- Ten, kdo vzpomíná na slávu Tulasí nebo o ní vypráví druhým, se již nikdy znovu nenarodí.

Uctívání Šrímatí Tulasí-déví

Pro oddané, kteří usilují o vstup do věčného království Vrindávanu, je služba Vrindě-déví nezbytná. Šríla Prabhupáda to zdůraznil tím, že Tulasí-púdžu začlenil do našeho ranního programu. Tulasí-déví je expanzí Vrindy-déví v tomto světě. Každé ráno se k Vrindě-déví modlíme:

"ye tomara sarana loy tara vancha purna hoy krpa kori koro tare vrndavana-vasi"

"Každému, kdo u tebe přijme útočiště, budou vyplněny všechny touhy a tvou milostí se stane obyvatelem Vrindávanu."

Šrímatí Tulasí-déví je uctívána ráno, po mangala-áratí, kdy by se všichni oddaní měli k jejímu uctění shromáždit a obcházet ji. Nejprve jsou Tulasí-déví nabídnuty poklony s Tulasí pranáma mantrou. Dále se zpívá píseň Tulasí-púdža-kírtana, zatímco se Tulasí-déví obětuje vonná tyčinka, ghí lampa a květiny. Když píseň skončí, shromáždění oddaní obejdou čtyřikrát Tulasí-déví a nabídnou jí vodu. Během obcházení se zpívá mantra: yani kani ca papani brahma-hatyadikani ca / tani tani pranasyanti pradaksinah pade pade. Nakonec se Tulasí-déví znovu nabídnou poklony s Tulasí pranáma mantrou.

Přednášky Šríly Prabhupády

Lístek Tulasí je velmi, velmi drahý Pánu Višnuovi. Všechna Božstva Višnu-tattvy vyžadují hojnost lístků Tulasí. Pán Višnu má rád girlandu z lístků Tulasí. Nejvyšší formou uctívání je kladení směsi lístků Tulasí a santalové pasty na lotosové nohy Pána. Musíme však velmi dbát na to, aby lístky Tulasí nebyly položeny na nohy nikoho jiného než Pána Višnua a Jeho různých podob. Lístky Tulasí nemohou být umístěny dokonce ani na lotosové nohy Rádhárání, ani na lotosové nohy duchovního mistra. Jsou zcela vyhrazeny k tomu, aby se kladly jedině na lotosové nohy Krišny. Můžeme však lístky Tulasí položit Rádhárání do rukou, aby je dala k lotosovým nohám Krišny. Na každé misce nebo tácu by měl být alespoň jeden lístek.
7. dubna 1970

Tulasí-déví je čistá oddaná Krišny a mělo by s ní být zacházeno se stejnou úctou, jež je prokazována všem čistým oddaným Krišny. Jejím věrným uctíváním se oddaný jednoduše může osvobodit od všech druhů hmotných utrpení. V Nektaru oddanosti jsem uvedl dva verše ze Skanda Purány, z nichž jeden zní: "Tulasí je příznivá po všech stránkách. Pouhé pohlédnutí na ni, pouhý její dotek, pouhé vzpomínání na ni, pouhé modlitby k ní, pouhé poklony před ní, pouhé naslouchání o ní, či pouhé zasetí jejího keříku, je vždy příznivé. Každý, kdo se stromkem Tulasí přijde do styku výše uvedenými způsoby, žije věčně ve světě Vaikunthy."
6. ledna 1972

Následující seznam byl sestaven z písem a z pokynů Šríly Prabhupády.

- Tělo Tulasí je duchovní. Třebaže se Tulasí jeví jako mnoho individuálních stromků, je jedinou osobou a přichází všude tam, kde vidí oddanost ke Krišnovi.

- Každé ráno by oddaní měli Tulasí-dévi zalévat, modlit se k ní a třikrát ji obejít.

- Uctívejte Tulasí dobrým jídlem, pěknými květinami, vonnými tyčinkami a ghí lampou a dalšími tradičními druhy uctívání.

- Ochraňujte choulostivé sazeničky Tulasí před ptáky a hmyzem. Je přestupek otáčet sazeničky zpět do půdy.

- Na místech, kde Tulasí v zimě nemůže přežít venku, jí opatřete vhodný domeček.

- Každý den poskytněte Tulasí čerstvý vzduch, vodu (kolik je třeba a dávejte pozor, abyste nezalévali příliš) a sluneční svit (nebo umělé osvětlení pro pěstování rostlin).

- Zanedbávání péče o Tulasí nebo jejího zalévání je velký přestupek. Dělejte vše pečlivě.

- Když trháte lístky Tulasí, zpívejte následující mantru:

tulasi amrta janmasi
sada tvam kesava-priya
kesavartham cinomi tvam
varada bhava sobhane

"Ó, Tulasí, zrodila ses z nektaru. Jsi vždy velmi drahá Pánu Kéšavovi. Nyní pro uctívání Pána Kéšavy sbírám tvé lístky a maňdžarí. Prosím, dej mi požehnání."

Trhejte jen ty lístky, jež rostou vedle maňdžarích (květů) a lístky, které by již brzy odpadly (mají bledší barvu), ne nové, zelené. Maňdžarí trhejte, jakmile rozkvetou. Nenechávejte je, aby se osemenily, bere to rostlince mnoho energie, která může být využita pro tvorbu více lístků a květů pro službu Krišnovi. Trhejte lístky jeden po druhém špičkami prstů. Netřeste větvičkami ani je nehlaďte, abyste neničili zdravé lístky. Trhejte je opatrně a pozorně. Nepoužívejte k tomu žádné řezné či střihací nástroje.

- Tulasí nikdy neostříhávejte nebo neprořezávejte. To je velký přestupek. Je-li to naprosto nezbytné, odstraňte uschlé větvičky. Pokud větve někde brání v cestě, přivažte je, aby nepřekážely, ale neořezávejte je.

- Lístky a květy Tulasí trhejte ráno, nikdy přes noc (od západu do východu Slunce).

- Nikdy na Tulasí nepoužívejte chemické spreje.

- Lístky nasbírejte ráno najednou pro uctívání Krišny a pro umístění na tácy s jídlem určeným k obětování Jemu. Vložte alespoň jeden lístek na každou preparaci. Nikdy netrhejte lístky Tulasí za jiným účelem, než pro obětování Pánu.

- Pán Krišna má rád girlandy z lístků Tulasí. Lístky Tulasí smíchané se santalovou pastou a umístěné na lotosové nohy Pána je nejvyšší formou uctívání. Nedávejte lístky Tulasí na nohy nikoho jiného než Pána Višnua v Jeho různých podobách. Šrímatí Rádhárání je možno dát lístky Tulasí do ruky pro nabídnutí Krišnovi.

- Krišna přijímá dokonce i suché lístky Tulasí. Dřevo z keříku Tulasí (poté, co rostlinka přirozeným způsobem úplně uschla), je možno použít pro vyřezávání parafernálií pro uctívání, jako jsou například korálky. Zbylé dřevo z Tulasí zakopejte do země.

- Nikdy nepoužívejte lístky ani květy Tulasí pro přípravu čajů nebo džusů, ani poté, co byly obětovány Krišnovi. Vařit nebo ohřívat Tulasí je velký přestupek, stejně tak její používání pro světské účely, jako například léky nebo masti.

- Nikdy nekácejte nebo nevytrhávejte živé keříky Tulasí. Je to velký přestupek.

- Vyvarujte se šlapání na stín Tulasí.

- Tulasí-déví je velmi, velmi drahá Pánu. Proto je nejdůležitější sloužit jí s láskou a oddaností.

Tulasí

Mezi vším, co je Pánu nabízeno, je Tulasí velebena nejvíce. Proto člověk může provádět dokonalé uctívání Pána pouhým nabídnutím čisté vody a lístků Tulasí (Raghunátha dás Gosvámí, Advaita Áčárja). Podle Garuda Purány musí být Tulasí obětována vždy při naivedyam.

tulasi vina ya kriyate na puja
snanam na tat yat tulasi vinakrtam
bhuktam na tat yat tulasi vinakrtam
pitam na tat yat tulasi vinakrtam

Púžda, koupání a obětování jídla a nápojů prováděné bez Tulasí nemůže být považováno za púdžu, koupání a obětování Pánu. Pán nepřijímá ani nepije nic, co je bez Tulasí.
Brhad Naradiya Purana

Během púdži by člověk měl nabídnout lístky Tulasí Pánovým nohám. Je také možno nabídnout Mu kolem Jeho krku girlandy z lístků Tulasí. Někteří říkají, že obětování gandhy, květin a Tulasí by se mělo provádět nejméně třikrát, a mezi každým obětováním by si člověk měl umýt ruce. Předmět se nabízí v pravé ruce, zatímco levá se dotýká pravého ramene. Někteří říkají, že nejlepší je obětovat osm lístků Tulasí.

Otrhávání lístků Tulasí

Člověk by měl být čistý, než se Tulasí dotkne, nebo trhá její lístky.

asnatva tulasim citva yah pujam kurute narah
so'paradhi bhaven nityam tat sarvam nisphalam bhavet

Ten, kdo otrhává Tulasí, aniž by se předtím vykoupal a poté provádí uctívání, dělá přestupek a všechny jeho činnosti se stávají zbytečnými.
Vayu Purana

Tulasí by neměla být otrhávána na dvádaší.

nacchindat tulasim vipra dvadasyam vaisnavah kvacit

Vaišnava by nikdy neměl trhat Tulasí na dvádaší tithi.
Visnu Dharmottara

Lístky se mají trhat pravou rukou, levou držet větévku a být při tom opatrný, aby se větvičky nelámaly.

patranam cayane vipra bhagna sakha yada bhavet
tada hrdi vyatha visnor diyate tulasi pateh
karatala trayam dattva cinuyat tulasi dalam
yatha na kampate sakha tulasya divyasattama

Pokud člověk při trhání lístků Tulasí zlomí větvičky, cítí Višnu bolest ve Svém srdci. Před začátkem trhání Tulasí se má třikrát tlesknout a trhat takovým způsobem, aby se větévky netřásly.
Visnu Smrti

Pak bychom měli pronést:

tulasy amrta janmasi sada tva kesava priya
kesavarthe vicinvami barada bhava sobhane
tvad anga sambhavaih patraih pujayami yatha harim
tatha kuru pavitrangi kalau mala vinasini

Ó, Tulasí, zrozená z oceánu nektaru, jsi věčně nejdražší Kéšavovi. Nyní tě trhám pro Jeho uctívání. Dej mi prosím požehnání.

Ó, Tulasí, jež jsi v těle čistá a ničíš hříchy Kali-jugy, budu uctívat Pána s použitím lístků pocházejících z tvého těla. Díky tobě by mělo být uctívání úspěšné.

Jestliže Tulasí není k dispozici, můžeme obětování Tulasí provést tak, že se dotkneme Pánova těla dřevem z Tulasí. Když není dostupné ani dřevo, měli bychom zpívat jméno Tulasí a provádět púdžu s meditováním na její přítomnost. (tj. etat tulasi patram sri krsnaya namah)

Pokud člověk nabízí Tulasí komukoli jinému než Harimu, je to hřích rovnocenný zabití bráhmany či krávy, nebo provozování sexu s manželkou jeho gurua.

Tulasí prasádam může být nabídnuto do ruky šakti a džíva-tattvy, a neobětovaná Tulasí může být do jejich ruky nabídnuta pro obětování Krišnovi. Pokud je šakti nebo džíva-tattvě nabízena bhóga (nikoli maháprasádam) jako naivedyam, je možno na naivedyam položit Tulasí, protože coby oddaní Pána vždy nabízejí naivedyam Krišnovi dříve, než ho přijmou sami.

Sláva Tulasí

Tulasí je oslavována napříč celými Puránami a Pančarátrou. Višnu stvořil Tulasí v čase stloukání mléčného oceánu pro duchovní pozvednutí duší v hmotném světě. Tulasí je považována za dražší Pánu než Lakšmí, protože podstoupila neobyčejná odříkání a láskyplně uctívala Pána s cílem mít Ho za manžela a Višnu jejímu přání vyhověl.

Žádný příjemce milodarů není lepší než Vipra, žádný dar není lepší než darování krav, žádná tírtha není lepší než Ganga, a žádný list není lepší než lístek Tulasí. Vše, co může být získáno obětováním veškerých druhů květin a listů, může být dosaženo pouhým obětováním jednoho lístku Tulasí. Nabídnutí květin nebo zlata, klenotů a perel se nevyrovná obětování Tulasí.

Obětováním Tulasí se člověk osvobodí od hříchů nashromážděných za jednu kóti životů. Nabídnutím Tulasí hlavě Pána jsou zničeny všechny nevyslovitelné a skryté hříchy. Pokropením Pánova domu vodou s použitím lístku Tulasí je člověk osvobozen od všech velkých hříchů. Nabídnutím Tulasí člověk ničí nepřátele, zvyšuje bohatství a zajišťuje si vysvobození z hmotného zrození. Je jisté, že dosáhne Vaikunthu. Vůně lístků Tulasí, květ rostlinky malatí a mléko od hnědé krávy jsou tři věci, které nejrychleji uspokojí Kéšavu.

dhatri phalani tulasi hy antakale bhaved yadi
mukhe caiva sirasya ange patakam nasti tasya vai

Pokud má člověk ovoce amalaki nebo lístky Tulasí v ústech či na své hlavě nebo na těle, když umírá, je zaručeno, že nebude trpět v pekle.
Brahma Purana

Péče o Tulasí

Neměly by se používat žádné spreje. Nejlepší je Tulasí-déví denně zalévat a udržovat ji v čistotě. Nic dalšího není zapotřebí.
Dopis od Šríly Prabhupády – 26. červenec 1975, Los Angeles

Pečujte prosím o rostlinky Tulasí následujícím způsobem. Toto je nejlepší období pro započetí pěstování Tulasí. Od 15. dubna do 15. června je nejlepší období pro započetí pěstování této rostlinky. Vyrozuměl jsem, že už vyrašily sazeničky, celé místo by tedy mělo být pokud možno zakryto nějakou síťkou, protože v tomto stádiu jsou rostlinky velmi choulostivé a občas snědí vrabci, musíme je tedy trochu chránit před vrabci. Všichni oddaní by měli Tulasí zalévat alespoň jednou ráno před přijímáním prasádam. Zalévání by nemělo být příliš štědré co do kvantity, ale mělo by se provádět jen tak, aby hlína zůstala měkká a vlhká. Sluneční světlo by k rostlinkám také mělo mít přístup. Když sazeničky vyrostou do výšky asi 18 cm, můžete je z půdy pro sazenice vyjmout a přesadit do řady na jiné místo. Pak pokračujte se zaléváním a ony pěkně porostou. Myslím, že tato rostlinka nemůže růst v zemích s chladným podnebím, ale když rostlinku vypěstujete a odešlete od vás a oddaní se o ni pak budou starat s trochou opatrnosti, může tam růst v květináči.
Dopis od Šríly Prabhupády – 4. duben 1970, Los Angeles

Měla by se Tulasí dávat rodinám, které navštíví chrám? Ne, ať místo toho přicházejí a projevují Tulasí-déví úctu. Jestliže přesto chtějí mít Tulasí-déví, můžete dát hostům semínka a umožnit jim, aby si rostlinku vypěstovali ze semen.
Dopis od Šríly Prabhupády – 5. květen 1971, Bombay

Sláva Tulasí púdži z Šrí Garga-Samhity

Šrí Rádhá, bohyně tance rása, mluvila se Svou přítelkyní Čandránanou, nejlepší znalkyní náboženství. Šrí Rádhá řekla: "Prosím, řekni Mi, jaký druh uctívání bych měla provádět, abych potěšila Šrí Krišnu? Takové uctívání, které přinese příznivé následky, zbožnost, a naplnění Mé touhy? Ó, ty, jež jsi překrásná, vyslechla jsi náboženská posvátná písma z úst Gargy Muniho. Ó, ty, jež máš ušlechtilé srdce, prosím, řekni Mi, jaký slib mám přijmout, či jaké uctívání mám vykonávat." Když Čandránana, nejlepší ze všech přítelkyň, vyslechla slova Rádhárání a zvážila je na okamžik ve svém srdci, odpověděla: "Ó, Rádho, největší zbožnost, největší přízeň osudu a největší požehnání dává služba Tulasí. Poskytuje společnost Pána Krišny. Měla bys stále hledět na Tulasí, dotýkat se jí. Pak vyhoví Tvé touze."

"Ti, kdo den za dnem slouží Tulasí těmito devíti způsoby, získávají výsledky zbožných skutků vykonaných za mnoho miliard jug… Kolik větví a jejich odnoží, semen, květů a lístků, má Tulasí, kterou člověk pěstuje, tolik předků a potomků v jeho rodině po tisíce kalpa-jug půjde do transcendentálního sídla Pána Krišny. Ó, Rádho, osoby, která nabízením lístků Tulasí uctívá Pána Krišnu a nabídne Mu každý živý lístek a květ, se nedotýká hřích, stejně jako lotos není dotčen vodou… Dům uprostřed lesíku z keřů Tulasí je posvátným poutním místem. Jamarádžovi služebníci do toho domu nikdy nevstoupí."

"Osobám, které ji zasadí, ochraňují, zalévají, pozorují nebo se jí dotýkají, Tulasí spálí hříchy spáchané tělem, myslí a slovy. Na jediném lístku Tulasí se nacházejí svatá místa počínaje Puškarou, svaté řeky počínaje Gangou a přebývají Božstva v čele s Pánem Vásudevou. I kdyby byla osoba znečištěná stovkou hříchů, dotkne-li se při opouštění svého těla Tulasí maňdžarí, neuvidí Jamarádže."

"Ó, přítelkyně, stejně jako Brahma, jenž má čtyři tváře, nemůže popsat všechnu slávu Pána Krišny, který drží luk Sarnga, nemůže popsat ani všechnu slávu Tulasí. Když muž či žena obětuje santalovou pastu a Tulasí Šrí Krišnačandrovým nohám, získává výsledky, které jsem Ti popsala. Ó, gópí, služ Tulasí každý den. Pak dostaneš Šrí Krišnu pod kontrolu, tím, že získáš Jeho srdce."

Když Šrí Rádhá, královna tance rása, vyslechla slova Čandránany, začala sloužit Tulasí, aby potěšila Pána Krišnu. Zbožná Rádhá sloužila překrásné Tulasí s mnoha zelenými lístky tak, že ji v čase hvězdy Abhídžit vzala doprostřed lesa ketaki a postavila ji do nádherného chrámu Tulasí, který byl kruhový, velký, o rozměrech stovky hast, se stěnami ze zlata a rubínů, skvostnými vnějšími stěnami ze smaragdů, diamantů a perel, zdobený drahokamy čintamani, klenutými branami, zlatými vlaječkami, zlatými markýzami, a byl nádherný jako Indrův palác. Rádhá dodržovala svůj slib s velkou oddaností od začátku úplňku v měsíci Asvina (září/říjen) do úplňku v měsíci Čaitra (březen/duben), aby potěšila Šrí Krišnu. Měsíc za měsícem kropila Tulasí mlékem, šťávou z cukrové třtiny, hroznů, manga, pančámritou a mnoha dalšími druhy sladkých a osvěžujících šťáv. Prvního dne měsíce Vaišákha (duben/květen) slib ukončila. Rádhá, dcera krále Vrišabhanua, pak potěšila dvě stovky bráhmanů velkou hostinou o padesáti šesti chodech. Pak jim dala dakšinu sta bhár zlata a perel každému bráhmanovi. Polobozi Tulasí chrám zasypali květinami.

Pak se zjevila nádherná čtyřruká Tulasí, jež je drahá Pánu Krišnovi, seděla na zlatém trůně se zlatým podstavcem, s očima jako okvětní lístky lotosu, zlatou korunou a třpytivými náušnicemi. Tulasí, překrásná jako kvetoucí vinná réva, sestoupila z nebe a svýma čtyřma rukama Rádhu objala a políbila Ji. Rádhá na sobě měla novou Vajdžajantí girlandu a Své copy podobné hadům měla zakryté žlutou látkou. Šrí Tulasí řekla: "Ó, dcero Kalavatí, jsem Tebou potěšena. Jsem navždy přemožena Tvou milující oddaností. Ó, překrásná, následovala jsi tento slib, jako bys byla obyčejnou lidskou bytostí. Touha, jež naplňuje Tvé srdce, mysl, inteligenci a smysly, bude naplněna. Pán Krišna k Tobě bude laskavý, máš velké štěstí."

Poté, co Tulasí, jež je drahá Pánu Krišnovi, toto pronesla, Rádhá se poklonila a řekla: "Nechť mám ryzí oddanost lotosovým nohám Pána Krišny." Se slovy "Staň se," Krišnova drahá Tulasí zmizela. Poté Rádhá, dcera krále Vrišabhanua, odešla domů, šťastná v srdci.

Oddaný, který tento krásný příběh o Šrí Rádě vyslechne, dosáhne nejprve tři cíle hmotného života a poté nejvyšší duchovní cíl života.

Všechna sláva Šrímatí Vrinda-déví!