Nezvratné důkazy předpovězeného příchodu Šrí Čaitanji Maháprabhua ve védských písmech

V následujícím přehledu jsou uvedeny citáty z 24 dalších védských písem (které zná každý student védského indického dědictví) nezávislých na posvátných textech gaudíja-vaišnavismu. Potvrzují Absolutní Pravdu a zdokumentovanou historii předpovězeného příchodu Nejvyššího Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua.

Předpověď příchodu Pána Gaurangy v podobě bráhmany

** V Ádi Puráně a v Nárada Puráně Nejvyšší Osoba říká:

aham eva dvija-srestho
nityam pracchanna-vigrahah
bhagavad-bhakta-rupena
lokam raksami sarvada

Přijdu v podobě bráhmanského oddaného [aham eva dvija-srestho] a skryji svou skutečnou totožnost [prachanna vigrahah]. Vysvobodím všechny světy [lokam raksami sarvada]. 

Předpověď Jeho příchodu jako sannjásína

** V Upa Puránách říká Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Šrí Krišna Šrílovi Vjásadévovi:

aham eva kvacid brahman
sannyasa asramam asritah
hari bhaktim grahayami
kalau papa-hatan naran

Ó, bráhmano, občas přijímám ášram sannjása [sannyasa asrama asritah], abych se pokusil přivést pokleslé lidi v Kali-juze na cestu bhakti neboli oddané služby Pánu Krišnovi [hari bhaktim grahayami].

Předpověď skutečné doby Jeho inkarnace

** V Kurma Puráně je uvedeno:

kalina dahyamanam
uddhararaya tanu-bhrtam
janma prathama sandhyayam
bhavisyati dvijalaye

Nejvyšší Osoba se zjeví v první části věku Kali [janma prathama sandhyayam]. Objeví se v domě bráhmany [bhavisyati dvijalaye], aby zachránila vtělené podmíněné duše [uddharaya tanu-bhrtam], které jsou spalovány v nesnázích Kali-jugy.

Popis účelu inkarnace Šrí Čaitanji

** V Garuda Puráně Nejvyšší Osoba říká:

kalina dakyamananam
paritranaya tanu-bhrtam
janma prathama sandhyayam
karisyami dvijatisu

V první části věku Kali [prathama sandhya] přijdu mezi bráhmany [karisyami dvijatisu], abych zachránil pokleslé duše [paritranaya tanu-bhrtam], které spalují nesnáze věku Kali [kalina dahyamananam].

Předpověď jména Jeho matky a skutečného jména jeho budoucího místa narození

** V Garuda Puráně Nejvyšší Pán říká:

aham purno bhavisyami
yuga-sandhyau visesatah
mayapure navadvipe
bhavisyami sachi sutah

Přijmu zrození jako syn Sačí [bhavisyami sachi sutah] v Navadvíp-Majápuru [mayapure navadvipe]. Přijdu ve své úplné duchovní podobě v první části Kali-jugy.

Předpověď Jeho budoucí manželky a Jeho přijetí řádu sannjása

** V téže Garuda Puráně je rovněž uvedeno:

kaleh prathama sandhyayam
lakshmi- kanto bhavisyati
daru-brahma-samipa-sthah
sannyasi gaura-vigrahah

V první části Kali-jugy přijde Nejvyšší Osobnost Božství ve zlaté podobě. Nejdříve se stane manželem Lakšmí [Šrímatí Lakšmí Déví, manželka Pána Čaitanji]. Poté se stane sannjásínem, blízko Pána Džagannátha, který se zjeví v božské dřevěné podobě.

Předpověď barvy těla Šrí Čaitanji a povahy Jeho budoucích činností

** V Nrsimha Puráně je uvedeno:

satye daitya-kuladhi-nasa-samaye
simhordhva-martyakrtis
tretayam das-kandharam
paribhavan rameti namakrtih

gopalan paripalayan vraja-pure
bharam haran dvapare
gaurangah priya-kirtanah
kali-yuge chaitanya-nama prabhuh

 

Nejvyšší Osobnost Božství, která se v Satja-juze zjevila jako napůl člověk, napůl lev, aby vyléčila hroznou nemoc, která ničila dajtje (démony), a která se v Tréta-juze zjevila jako osoba jménem Ráma [Pán Rámačandra], která porazila desetihlavého démona Rávanu, a která v Dvápara-juze zbavila Zemi jejího břemene a ochránila gópy [pasáčky krav], lid Vradža-pury, se znovu objeví v Kali-juze. Jeho podoba bude zlatá, bude se těšit ze zpívání svatých jmen Pána a Jeho jméno bude Čaitanja.

Předpověď budoucího příchodu Šrí Čaitanji přímo s Jeho jménem

** V Padma Puráně je řečeno:

yatrayogesvarah saksad
yogi-cintyo janardanah
chaitanya vapur aste vai
sandranandatmakah

Nejvyšší Osoba, Džanárdana, která je předmětem meditace jógínů [yogi-chintyo- janardanah], která zachraňuje oddané od nejrůznějších utrpení a je pánem všech jógových praktik [yogesvarah], která je stále plná božské transcendentální extáze a blaženosti [sandra-ananda-atmakah], přijde ve Své vlastní božské podobě Šrí Čaitanji [Chaitanya-vapah].

Popis času a místa příchodu Šrí Čaitanji

** V Padma Puráně říká Samotná Nejvyšší Osobnost Božství:

kaleh prathama-sandhyayam
gaurangotham mahi-tale
bhagirathi-tate ramye
bhavisyami sachi-sutah

Zjevím se na této zemi [mahi-tale] v první části Kali-jugy [kaleh prathama sandhyayam] na krásném místě na břehu Bhagirathí [bhagirathi-tate ramye]. Budu mít zlatou podobu [gaurangah] a přijmu zrození jako syn Sačí [bhavisyami sachi-sutah].

Předpověď účelu příchodu Šrí Čaitanji

** V Nárada Puráně Nejvyšší Osobnost Božství říká:

aham eva kalau vipra
nityam prachanna-vigrahah
bhavavad-bhakta-rupena
lokan raksami sarvada

Ó, Vipro, ve věku Kali přijdu v utajené podobě [nityam prachanna vigraha] jako oddaný [bhagavad-bhakta-rupena] a zachráním všechny světy [lokan raksami sarvada].

 

Předpověď jména Jeho matky a povahy Jeho specifické metody kázání [sankírtan]

** Nejvyšší Osobnost Božství uvádí v Nárada Puráně:

divija bhuvi jayadhvam
jayadhvam bhakta rupinah
kalau sankirtana arambhe
bhavisyami sachi-sutah

Ó, polobozi [divija], přijďte prosím a objevte se jako oddaní na této zemi [bhuvi jayadhvam jayadhvam] ve věku Kali-jugy. Budu se inkarnovat jako syn Sačí [bhavisyami sachi-sutah], abych zahájil společné zpívání jména Krišny [kalau sankirtana arambhe].

Předpověď projevení podoby Šrí Čaitanji

** V Brahma Puráně Nejvyšší Osobnost Božství říká:

kaleh prathama sandhyayam
gaurangotham mahi-tale
bhagirathi-tate bhumni
bhavisyami sachi-sutah

Projevím svou věčnou zlatou podobu [gaurangotham mahi-tale] v první části Kali-jugy [kaleh prathama sandhyayam]. Přijdu na zem na břehu Bhagirathí [bhagirathi-tate bhumni] jako syn Matky Sačí [bhavisyami sachi-sutah].

Předpověď budoucí role sannjásína a extáze Šrí Čaitanji

** V Bhavíšja Puráně Nejvyšší Osoba praví:

anandasru-kala-roma
harsa-purnam tapo-dhana
sarve mama eva draksyanti
kalau sannyasa-rupinam

Ó, odříkavý mudrci, měl bys vědět, že ve věku Kali uvidí každý mou transcendentální podobu jakožto sannjásína [kalau sannyasa rupinam]. Budu projevovat příznaky extáze, jako je ronění slz blaženosti a vstávání chlupů v extázi [anandasru-kala-roma-harsa-purnam].

Předpověď barvy Šrí Čaitanji a povahy Jeho budoucích společníků

** V Agni Puráně je řečeno:

prasantatma lamba-kanthas gaurangas ca suravrtah

Nejvyšší Osobnost Božství přijde ve zlaté podobě [gaura-anga], která bude plná míru [prasantatma] a bude mít překrásný dlouhý krk [lamba-kanthah]. Bude obklopen mnoha svatými oddanými [sura-avrtah].

Pozn.: Toto je nepřímá předpověď budoucího příchodu členů Panča Tattvy.

Předpověď charakteristických rysů Šrí Čaitanji

** V Matsja Puráně Nejvyšší Osobnost Božství říká:

mundo gaurah su-dirghangas
tri-srotas-tira-sambhavah
dayaluh kirtana-grahi
bhavisyami kalau-yuge

Ve věku Kali přijdu [bhavisyami kalau yuge] tam, kde se setkávají tři řeky [tri-srotas-tira-sambhavah]. Budu mít oholenou hlavu [mundah]. Budu mít zlatou pleť [gaurah]. Budu velmi laskavý a budu stále zpívat svaté jméno Krišny [dayaloh kirtana-grahi].

Předpověď jména řeky, kde Šrí Čaitanja přijme zrození a dalších charakteristik

** Ve Váju Puráně Nejvyšší Osobnost Božství uvádí:

suddho gaurah-su-dirghango
ganga-tira-samudbhavah
dayaluh-kirtana-grahi
bhavisyami kalau yuge

Vě věku Kali-jugy přijdu [bhavisyami kalau yuge] na místo na břehu Gangy [ganga-tira-samudbhavah]. Budu velmi čistý [suddhah], budu mít zlatou pleť [gaurah], budu velmi vysoký [su-dirghangah] a budu zpívat svatá jména Krišny.

Předpověď toho, že Nejvyšší Pán opustí Góloku a přijde ve zlaté podobě

** V Markandéja Puráně Nejvyšší Osobnost Božství prohlašuje:

golokam ca parityajya
lokanam trana-karanat
kalau gauranga-rupena
lila-lavanya-vigrahah

V Kali-juze opustím Góloku a stanu se velkodušným a hravým Pánem Gaurangou, abych zachránil lidi z tohoto světa.

Předpověď jednoho z účelů zjevení Pána Gaurangy

** Ve Váraha Puráně Nejvyšší Osobnost Božství prohlašuje:

aham eva dvija-srestho
lila-pracurya-vigrahah
bhagavad-bhakta-rupena
lokan raksami sarvada

Přijdu jako nejlepší z Bráhmanů [aham eva dvija-srestha]. Projevím mnoho zábav [lila-pracurya-vigrahah] v podobě oddaného [bhagavad-bhakta-rupena]. Vysvobodím lidi z tohoto světa [lokan raksami sarvada].

Předpověď jména matky Šrí Čaitanji a Jeho budoucí role coby vysvoboditele z temnoty Kali-jugy

** Ve Vámana Puráně Nejvyšší Osobnost Božství prohlašuje:

kali-ghora-tamas-channat
sarvan acara varjitan
sachigarbhe ca sambhuya
tarayisyami narada

Ó, Nárado Muni, přijmu zrození v lůně Sačí [sachi-garbhe ca sambhuya]. Zachráním lidi, kteří zanechají jakéhokoli řádného a dobrého jednání [sarvan acara varyitan], z hrozné temnoty věku Kali [kali-ghora-tamas-channan].

Předpověď budoucího příchodu Šrí Čaitanji, čas Jeho narození, Jeho matka, Jeho rodné město, Jeho jméno a Jeho poslání

** Ve Váju Puráně Nejvyšší Osobnost Božství říká:

paurnamasyam phalgunasya
phalguni-rksa-yogatah
bhavisye gaura-rupena
sachi-garbhe purandarat

->

svarnadi-tiram asthaya
navadvipe janasraye
tatra dvija-kulam prapto
bhavisyami janalaye 

bhakti-yoga-pradanaya
lokasyanugrahaya ca
sannyas-rupam asthaya
krishna-chaitanya-nama-dhrk 

->

tena lokasya nistaras
tat kurudhvam mamajnaya
dharitri bhavita cabhir
mayaiva dvija-dehina

Přijdu v měsíci Phalguna, když hvězda Phalguní bude v konjunkci s úplňkem. Budu se inkarnovat se zlatou pletí v lůně Sačí, manželky Purandara Mišry. Narodím se ve městě Navadvípu, na břehu Gangy, v bráhmanské rodině. Přijmu odříkavý řád života [sannjás] a vůči lidem všeobecně dám najevo laskavost a zaměstnám je v bhakti. Budu známý jako Šrí Krišna Čaitanja. Všichni byste měli poslechnout můj pokyn a vysvobodit lidi z tohoto světa. Zjevím se jako bráhmana. Zbavím tuto zemi strachu.

Předpověď města, kde se Šrí Čaitanja narodí, jména řeky blízké Jeho rodišti, jména Jeho matky, Jeho blízkých společníků a jejich božských rolí v Jeho líle, důvodu Jeho inkarnace, a také různých jmen, pod kterými bude Šrí Čaitanja znám

** V Ánanta Samhitě je řečeno:

svarnadi-tiram asritya
navadvipe dvijalaye
sampradatum bhakti-yogam
lokasyanugrahaya ca 

->

sa eva bhagavan krmo
radhika-prana-vallabhah
srsty-adau sa jagannatho
gaura asin mahesvari 

avatirno bhavisyami
kalau-nija-ganaih saha
sachi-garbhe navadvipe
svardhuni-parivarite 

->

aprakasyam idam guhyam
na prakasyam bahir mukhe
bhaktavataram bhaktakhyam
bhaktam bhakti-pradam svayam 

man-maya-mohitah kecin
na jnasyanto bahir-mokhah
jnasyanti mad-bhakti-yuktah
sadhavo-nyasinotmalah 

->

krmavatara-kale-yah
striyo ye purusah priyah
kalau te'vatarisyanti
sridama-subaladayah 

catuh-sasti-mahantas te
gopa dvadas balakah
Caitanyera Simhera... 

->

dharma-samsthapanarthay
a viharisyami tair aham 

kale nastam bhakti-patham
sthapayisyamy aham punah
gacchantu bhuvi te putrah
jayantam bhakta-rupinah

->

dharma-samsthapanam kale
kurvantu te mamajnaya 

krishnas chaitanya-gaurango
gaurachandrah sachi-sutah
prabhur gauro gaura-harir
namani-bhakti-dani me

Aby Nejvyšší Osobnost Božství projevila soucit s lidmi a dala jim oddanou službu, objeví se v domě bráhmany v Navadvípu na břehu Gangy. Nejvyšší Osoba, Sám Šrí Krišna, který je životem Šrímatí Rádharaní, a je Pánem vesmíru ve stvoření, udržování a ničení, se objeví jako Gaura, Ó Mahéšvarí.

V Kali-juze sestoupím na zemi se svými společníky. V Navadvípu, který obtéká Ganga, přijmu zrození v lůně Sačí-déví.

Ti, kdo jsou zmatení Mou iluzorní energií, neporozumí velkému tajemství Mého zjevení v tomto světě v Mé osobní podobě,

1. v Mé podobě jako inkarnace oddanosti,
2. v Mé podobě jako inkarnace v oddaného,
3. v Mé podobě, která nosí jméno oddaného,
4. v Mé podobě jako oddaného, a
5. v Mé podobě jako dárce oddané služby.

Toto tajemství jim nebude odhaleno. Pouze zbožní, čistí, odříkaví oddaní vytrvale zapojení do Mé oddané služby, budou schopni pochopit Mě v těchto pěti podobách.

Moji drazí mužští a ženští společníci, v čele s Šrídámou a Subálem, kteří přišli do tohoto světa v čase Mého zjevení v podobě Pána Krišny, přijdou znovu v době Kali-jugy.

Gópové se stanou šedesáti čtyřmi mahanty a dvanácti gopály. Abych ustanovil pravdu náboženství, budu se s nimi radovat v mnoha zábavách.

Takto znovu odhalím cestu oddané služby, která byla časem zničena. Moji synové také přijdou na zemi, přijmou podoby oddaných a na Můj pokyn budou rovněž pracovat na znovuobnovení principů pravého náboženství.

V tuto dobu budou Má jména: Krišna Čaitanja, Gauranga, Gauračandra, Sačísuta, Maháprabhu, Gaura a Gaurahari. Zpívání těchto jmen bude přinášet oddanost Mně.

Která další hlavní védská literární díla také popisují charakteristické rysy příchodu Pána Čaitanji?

** Velký epos Mahábhárata (Dána-Dharma, Višnu-Sahasra-Náma Stótra) poukazuje na božské rysy budoucího příchodu Šrímana Maháprabhua:

suvarna varna hemango
varangas candanangadi
sannyasa krt-chamah santo
nistha shanti parayanah

Ve svých úvodních činnostech přichází Pán Čaitanja jako hospodář. Má zlatou pleť [suvarna varnah]. Části Jeho těla jsou velmi krásné [vara-anga] a jsou potřené pastou ze santalového dřeva [candana-angadi]. Má vzhled tekutého zlata [hema-anga].

Nejvyšší Pán Čaitanja přijímá odříkavý řád života [sannyasa-krt]. Plně ovládá své smysly, je vyrovnaný [sama], a je dokonale pokojný [santa]. Je zcela pevný ve zpívání svatých jmen Pána Krišny [nistha]. Je nejvyšším sídlem oddanosti a transcendentálního míru. Umlčuje májávádské impersonalisty [nistha santi parayanah].

Sanskrtská slova suvarna-varna označují někoho, kdo má pleť jako zlato. Védský text, který toto potvrzuje, zní:

yada pasya pasyate rukma-varnam
kartaram isam purusam brahma-yonim

Slova rukma-varnam kartaram isam se vztahují k Nejvyšší Osobě [Šrí Čaitanja], který má pleť jako tekuté zlato.

Existuje ve Védách nějaká konkrétní zmínka o tom, kdy určil Avatár Nejvyššího Pána, Šrí Krišna Čaitanja, že se v této juze zjeví?

** V Antharva Védě, Puruša-Bódiní Upanišadě, je řečeno:

saptame gaura-varna-visnor ity aena sva-saktya
caikyam etya pratar avatirya saha svaih sva-manum siksayati

V sedmém manvantáru, na začátku Kali-jugy, sestoupí na zemi ve zlaté podobě Nejvyšší Osobnost Božství, doprovázená Svými vlastními společníky. Bude učit zpívání Svých vlastních jmen.

Kdy přesně v Kali-juze Nejvyšší Pán přijde, kde konkrétně se zjeví a co bude dělat?

** V Antharva Védě Nejvyšší Osoba říká:

itotham krta sannyaso'vatarisyami sa-guno nirvedo
niskamo bhu-girvanas tira-atho' lakanandayah kalau
catuh-sahasrabdhopari panca-sahasrabhyantare
gaura-varno dirghangah sarva-laksana-yukta isvara
prarthito nija-rasasvado bhakta-rupo misrakhyo
vidita-yogah syam

Sestoupím na zem po uplynutí čtyř tisíc let věku Kali [kalau chatuh sahasrabdhopari] a před uplynutím pěti tisíc let [pancha sahasra abhyantare].

Přijdu na zem na břehu Gangy [tira-sthah alakanandayah]. Budu vysoký a zbožný bráhmanský oddaný. Budu mít všechny příznivé znaky ušlechtilé osoby [dirghangah sarva-laksana-yuktah].

Budu předvádět odříkání. Budu mít všechna příznivá znamení. Budu oddaným praktikujícím bhakti-jógu. Ochutnám rásu Své vlastní oddané služby.

** V Sáma Védě Nejvyšší Pán říká:

tathaham krta sannyaso bhu-girvano 'vatarisye
tire'lakanandayah punah punah isvara-prarthitah sa-
parivaro niralambo nirdhuteh kali-kalmasa-kavalita-
janavalambanaya

Přijdu na zem v doprovodu Svých společníků, na místo na břehu Gangy. Přijdu, abych zachránil lidi, kteří trpí a jsou ničeni hříchy věku Kali. Zjevím se jako Avadhút Brahman Sannjásí.

Jak se jmenuje místo, kde se zjeví Nejvyšší Pán?

** Čandógja Upanišada popisuje místo příchodu Nejvyššího Pána Šrí Krišny Čaitanji:

Vysvětleno Šrílou Bhaktivinódem Thákurem v Sabadvípa Dhám Mahátmje (text 5):

tan-madhye daharam saksan
mayapuram itiryate
tatra vesma bhagavatas
chaitanyasya paratmanah
tasmin yas tv antarakaso
hy antardvipah sa ucyate

Duchovní město ve tvaru lotosu má sídlo Šrí Majápur jako své srdce. Šrídhám Majápur je božské sídlo Pána Čaitanji, Nejvyšší Osobnosti Božství. Uprostřed Majápuru je místo zvané Antardvíp.

Existují nějaké další související odkazy ve védských posvátných písmech, které popisují zjevení nebo vlastnosti Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua?

** Švétašvatara Upanišada (kap. 6, text 7) popisuje vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Čaitanji:

tam isvaranam paramam mahesvaram
tam devatanam paramam ca daivatam
patim patinam paramam parastad
vidama devam bhuvanesam idyam

Ó, Nejvyšší Pane, jsi Nejvyšší Mahéšvara, uctívané Božstvo všech polobohů a Nejvyšší Pán všech Pánů. Ty jsi Tím, jenž ovládá všechny, kteří něco ovládají, Osobnost Božství, Pán všeho, co je uctíváno.

** Švétašvatara Upanišad, kap. 3 text 12, 14

mahan prabhur vai purusah
sattvasyaisa pravartakah
sunirmalam imam praptim
isano jyotir avyayah

Nejvyšší Osobnost Božství je Maháprabhu, který rozsévá transcendentální poznání. Jen při pouhém kontaktu s Ním jste ve styku s nezničitelnou brahmadžjóti.

** Šrí Čaitanja Upanišad (Čaitanjopanišad), text 5:

jahnavi-tire navadvipe golokakhye dhamni govindo
dvi-bhujo gaurah sarvatma maha-puruso mahatma
maha-yogi tri-gunatitah sattva-rupo bhaktim loke
kasyatiti. tad ete sloka bhavanti

Nejvyšší Osobnost Božství, Góvinda, Nejvyšší Poživatel, jehož podoba je transcendentální, který je mimo vliv působení tří kvalit hmotné přírody, a který je všeprostupující Nadduší sídlící v srdcích všech živých bytostí, znovu přijde ve věku Kali. Nejvyšší Osobnost Božství se zjeví jako největší oddaný a ve Svém sídle Góloce Vrindávaně manifestovaném na břehu Gangy v Navadvípu přijme dvourukou podobu se zlatou pletí. Bude po světě rozsévat čistou oddanou službu. Tuto Pánovu inkarnaci popisují následující šlóky.

V jaké barvě se Pán v Kali-juze zjeví a co bude dělat?

** Šrí Čaitanja Upanišad, text 6:

eko devah sarva-rupi mahatma
gauro rakta syamala-sveta-rupah
chaitanyatma sa vai chaitanya-saktir
bhaktakaro bhakti-do bhakh-vedyah

Nejvyšší Osobnost Božství, která je Pánem všech transcendentálních energií, a jež může být poznána pouze prostřednictvím oddané služby [bhakti vedyah], se zjevuje v nesčetných transcendentálních podobách. Zjevila se s rudou, bílou a černou pletí [gauro rakta syamala sveta rupah] a zjeví se také ve zlaté podobě Pána Čaitanji Maháprabhua. Přijme roli dokonalého oddaného [bhakta akarah] a bude učit podmíněné duše cestu čisté oddané služby [bhakti dah].

Jaká je povaha podoby Pána Čaitanji a jak je o Něm podána zpráva?

** Čaitanja Upanišad, text 7

namo vedanta vedyaya
krmaya paramatmane
sarva chaitanya rupaya
chaitanyaya namo namah

S úctou se klaním Jemu, o Němž podává zprávu Védanta [namo vedanta vedyaya], Jenž je Pán Krišna [Krishnaya], Nadduše [paramatmane], Jehož podoba je plně transcendentální a vědomá si všeho [sarva-chaitanya-rupaya]. Znovu a znovu se Mu pokorně klaníme [chaitanyaya namo namah].

Co je důsledkem pochopení božského postavení Šrí Čaitanji Maháprabhua?

** Šrí Čaitanja Upanišad, text 8:

vedanta vedyam purusam puranam
chaitanyatmanam visva-yonim mahantam
tam eva viditva' mrtyum eti
nanyah pantha vidyatetyanaya

Tím, že bude znát Jeho, Jenž je předmětem poznání v Upanišadách, Nejstarší Osobou, Vtělením vědomí, Zdrojem vesmíru a Tím Největším ze všech, člověk překročí smrt. Není žádná jiná cesta, jak toho dosáhnout.

Co bude Šrí Čaitanja Maháprabhu v této inkarnaci dělat?

** Šrí Čaitanja Upanišad, text 9:

sva-nama mula-mantrena sarvam hladayati vibhuh

Nejvyšší Mocný [vibhuh], Pán Šrí Krišna Čaitanja, se zjeví se Své zlaté podobě, a naplní vesmír blažeností [hladayati] prostřednictvím zpívání Svých vlastních svatých jmen [sva-nama-mula-mantrena].

Jakou mantru bude tento juga-avatár zpívat?

** Šrí Čaitanja Upanišad, text 10

sa eva mula-mantra japati harir iti krishna iti rama iti

Šrí Krišna Čaitanja bude zpívat mahá-mantru tvořenou božskými jmény Hari, Krišna a Ráma, to jest,

Hare Krišna Hare Krišna 
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare

Zjevuje se Pán Čaitanja v každém dni Pána Brahmy, stejně jako se původní Osobnost Božství, Pán Šrí Krišna zjevuje jednou v každém dni Pána Brahmy?

** Šríla Prabhupáda to jednou vysvětlil v australském Melbourne v odpovědi na otázku, jak dlouho bude trvat, než Pán Krišna přijde znovu ve Své osobní podobě na tuto planetu: po 8 miliardách, 600 miliónech let.

Oddaný: Jak dlouho říkáte, že to bude trvat, než na tuto planetu přijde znovu Krišna ve své fyzické podobě?

Šríla Prabhupáda: Tak tedy počítejme. Již jsem uvedl, že trvání jednoho dne, dvanácti hodin, Brahmy znamená 4,300,000 let znásobeno tisícem ... osm miliard a?

Oddaný 2: a 600,000,000.

Šríla Prabhupáda: Krišna tedy přichází po této době v jednom dni, objevuje se po jednom dni Brahmy.

Oddaný: Šrílo Prabhupádo, zjevuje se Pán Čaitanja Maháprabhu také v každém dni Brahmy?

Šríla Prabhupáda: Ano, následuje Krišnu. Krišna přichází v Dvápara-juze. Jsou čtyři jugy: Satva, Tréta, Dvápara, Kali. Krišna přichází na konci Dvápara-jugy a Čaitanja Maháprabhu přichází v Kali-juze, také téměř ve stejném roce, ve stejném koloběhu... Podobně se Krišna v tomto vesmíru zjevuje v koloběhu po tolika letech, po osmi miliardách let. A potom jde do jiného vesmíru...

[Melbourne, Austrálie, 22. května 1975]

Předpovědělo zjevení Pána Čaitanji Maháprabhua nejpřednější védské písmo, Šrímad-Bhágavatam (Bhágavat Purána)?

** Sedmý zpěv Šrímad-Bhágavatamu:

Prahlád Maharádž zde přímo poukazuje na skrytou povahu zjevení Nejvyššího Pána. Protože je Nejvyšší Pán nazýván také Tri-Juga, či Ten, který se objevuje jen ve třech jugách (Satja, Dvápara, Tréta), je někdy požádán, aby se objevil ve skryté podobě v Kali-juze.

channah kalau yad abhavas tri-yugo'tha sa tvam 

 

(Šrímad-Bhágavatam 7.9.38)

Je ve Šrímad-Bhágavatamu více přímých zmínek, než ta výše uvedená?

** Desátý zpěv Šrímad-Bhágavatamu

V osmé kapitole vysvětluje Gargamuni, duchovní a astrolog rodiny Nandy Maharádže, že tento malý chlapec, Šrí Krišna, má tři barvy – bílou, rudou a žlutou – když se zjevuje ve Své transcendentální podobě v různých věcích. V současné inkarnaci Krišny se zjevil jako černý.

asan varnas trayo hy asya grhnatotnvyugam tanuh
suklo raktas tatha pita idanim krmatam gatah 

 

(Šrímad-Bhágavatam 10.8.13)

Šríla Krišna dás Kavirádž Gósvámí, oslavovaný autor Šrí Čaitanja-čaritámrity, vysvětluje, že tři barvy – bílá, rudá a žlutá – jsou třemi tělesnými barvami, které Nejvyšší Pán postupně přijímá ve věcích Satja, Tréta a Kali.

 

sukla rakta pita-varna ei tina dyuti
satya-treta-kali-kale dharena sri-pati

 

Bhágavatam v rozhovoru mezi Karabhadžanem Munim a králem Nimim vysvětluje, že ve Dvápara-juze se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevuje v načernalé podobě [dvapare bhagavan syamah]. Má žlutý oděv a nosí Své vlastní zbraně [pita-vasa-nija-ayudhah]. Je ozdoben znamením Šrívatsa a klenotem Kaustubha [sri vatsa-adibhih ankais ca laksanaih]. Toto je skutečný popis jeho charakteristických rysů [upalaksitah].

 

Velký světec pokračuje v dávání pokynů králi Nimimu a říká, že lidé všeobecně ve Dvápara-juze uctívali Pána Vesmíru [iti dvapara urvisam stuvanti jagad isvaram]. Ve věku Kali uctívali Nejvyšší Osobu následováním předpisů z posvátných písem [tantra vidhana].

 

krishna varnam tvisakrmam sangopangastra parsadam
yajnaih sankirtana prayair yajanti hi sumedhasah

 

(Šrímad-Bhágavatam 11.5.32)

 

Ve věku Kali provádějí inteligentní osoby společné zpívání, aby uctívali inkarnaci Nejvyššího Boha, která neustále zpívá svaté jméno Krišny. Ačkoli Jeho pleť není načernalá, je Samotným Krišnou. Je doprovázen Svými společníky, služebníky, zbraněmi a důvěrným doprovodem.

 

Jak se tento verš vztahuje k příchodu Pána Čaitanji, když zde není přímo uvedeno Jeho jméno?

** Stejně jako jsou v posvátných písmech zmíněny příznaky a charakteristické rysy různých předchozích inkarnací, podobně jsou popsány příznaky zjevení Pána Čaitanji Maháprabhua.

Krishna-varnam vyjadřuje, že On patří do kategorie Krišny. Krishna-varnam také znamená, toho, kdo neustále opakuje a zpívá jméno Krišny. Hlavní činností Šrí Čaitanji Maháprabhua bylo zpívání svatého jména Krišny. Slova Krishna-varnam a Krišna Čaitanja jsou tedy ekvivalentní.

 

Šríla Krišna dás Kavirádž Gósvámí objasnil dva významy slov Krishna-varnam takto:

 

krishna ei dui varna sadayanra mukhe
athava krmake h'nho varne nija sukhe

 

Pán Čaitanja Maháprabhu stále zpívá dvě slabiky Kriš a na [Krishna ei dui varna sada yanra mukhe], nebo neustálé vychutnává velké transcendentální potěšení, když Pána Krišnu popisuje [athava krmake tinho varne nija-sukhe].

 

Je zde nějaká zmínka či vysvětlení Jeho typických tělesných rysů?

 

Pleť Jeho těla není černá [tvisa akrishnam]. Pán Čaitanja se zjevil s velmi světlou pletí podobnou zlatu. Jeho pleť byla žlutá [akrma-varane kahe pita-varana]. Šrí Čaitanja Maháprabhu je velmi krásný.

 

Šrí Čaitanja Maháprabhu je často popisován jako Gaurasundara. Gaura znamená jasný a Sundar znamená krásný. Někdy je také nazýván Gauranga, neboli Ten, kdo má velmi jasnou pleť.

 


Takto je zcela nepochybně potvrzeno různými védskými literárními díly a také různými spisy velkých áčárjů, že Šrí Krišna Čaitanja Maháprabhu je Sama Nejvyšší Osobnost Božství, jejíž zjevení a místo narození a činnosti byly předpovězeny.


Citace některých velkých oddaných tehdejší doby popisujících tělesné rysy Pána Čaitanji:

Šríla Sarvabhauma Bhattáčárja, jeden z předních žáků Šrí Čaitanji Maháprabua v Džaganáth Purí, složil celé řady modliteb popisujících detailně různé rysy Šrí Čaitanji Maháprabhua, které se jmenují Sri Gauranga-Prati-Anga-Varnanakhya-Stava-Rajah, či Král Modliteb, které provolávají slávu každému tělesnému rysu Šrí Gaurangy. Uveďme alespoň několik z těchto božských klenotů.

** Tělesný třpyt Pána Čaitanji

Šríla Sarvabhauma Bhattáčárja popisuje pleť Šrí Čaitanji Maháprabhua:

tapta hema dyutim vande
kali-krishnam jagad-gurum
caru-dirgha-tanum srimac
chaci-hrdaya-nandanam

"Uctívám Pána Krišnu, duchovního učitele vesmíru, který se zjevil ve věku Kali s třpytem tekutého zlata. Jeho tělo je překrásné a vysoké. Je jako tekuté zlato a je radostí a synem Sačídéví."

Šríla Prabódhananda Sarasvatí Thákura také popisuje zlatou pleť Šrí Čaitanji Maháprabhua:

ananda lilamaya vigrahaya
hemabha-divya-cchavi-sundaraya

"Ó, Pane Čaitanjačandro, ó, Pane, Jehož podoba je plná blažených zábav, ó, Pane Jehož pleť je jako skvostná jako zlato…"

Šríla Krišna dás Kavirádž Gósvámí popisuje Pána Čaitanju podobně:

tapta hema sama kanti prakanda sarira

"… třpyt Jeho blahobytného těla připomíná tekuté zlato…"

Prabhódhananda Sarasvatí také blíže popisuje zlatou pleť Šrí Čaitanji:

svayam devo yatra-kanaka-gaurah karunaya

"Co se týká jeho pleti, je jako tekuté zlato."

** Nádherné vlasy Šrí Čaitanji

lasan-mukha-lata-naddha
charu-kuncita-kuntalam

"Jeho půvabné kroutící se kadeře jsou propleteny praménky zářících perel…"

** Ramena a hruď Pána Čaitanji

Prabhódananda Sarasvatí Thákura popisuje Maháprabhuovy ramena:

simha skandham... 

"Kéž Pán Čaitanja, jehož ramena jsou jako lví…"

Šríla Krišna dás Kavirádž Gósvámí také zdůrazňuje povahu ramen a hlasu Šrí Čaitanji:

simha griva simha-virya simhera hunkar

"Má ramena jako lev, sílu jako lev a mocný hlas jako lev."

** Paže Šrí Čaitanji

ajanulambita-bhuja

"Jeho paže dosahují až ke kolenům."

ajanulambita bhumau kanaka vadatau

"Jejich paže (Pána Čaitanji a Pána Nitjánandy) dosahují až ke kolenům."

kankanangada-vidyoti-janu-lambi-bhaja-dvayam

"…Jeho dvě paže, na kterých se třpytí náramky a přívěsky, jsou natažené až k Jeho kolenům."

** Tvář Šrí Čaitanji

prema-pravaha-madhura
raktotpala-vilocanam
h la-prasuna-susnigdha
nutanayata-nasikam

Jeho nádherné oči jsou jako načervenalé lotosové květy. Jsou nejkrásnější, jako jezera Krišna prémy. Jeho nos je obloukovitý a září jako sezamová květina.

sri-ganda-mandollasi
ratna-kundala-manditam
savya-karna-suvinyasta
sphurac-caru-sikhandakam

Jeho líce jsou zaoblené a jasně září. Nosí náušnice s drahokamy. U Svého levého ucha má umístěné paví pero.

madhura-sneha-susnigdha
praraktadhara-pallavam
isad-danturita-snigdha
sphuran-mukta-radoijvalam

Jeho rty jsou něžné a velmi třpytivé. Připomínají načervenalé rozkvetlé květiny. Ve Své vlídnosti odhaluje Své zuby, které jsou jako perly.

** Čaitanja-čaritámrita, Ádi-líla 3.77

sankirtana-pravartaka sri krma-chaitanya
sankirtana-yajne tanre bhaje sei dhanya

"Pán Šrí Krišna Čaitanja je zakladatelem sankírtanu [společné zpívání svatého jména Pána Krišny]. Ten, kdo ho prostřednictvím sankírtanu uctívá, má skutečně štěstí."

** Šušlóka Satakam -59- Šrí Gauranga Mahimá

vintala-kamala-vaktrah pakva-bi nbadharosthas
tila-kusu na-su-nasah katnbu-kanthah su-dirghah
suvaliuta-bhuja-dando nabhi-gambhira-rupah
sphuratu hrdaya-madhye gaura-candro-natendrah

"Jeho tvář je dokonalá jako kvetoucí lotos a Jeho rty jsou rudé jako zralé ovoce bimba. Jeho nos je nádherný jako sezamová květina a Jeho šíje je jako tříprstencová lastura. Je velmi vysoký a při tanci Jeho paže, jež jsou jako pruty, dělají umělecké pohyby. Jeho pupek je velmi hluboký. Kéž se mi Pán Gaura Čandra, král tanečníků, odhalí v jádru mého srdce."


Podle těchto autoritativních výroků velkých purva-áčárjů [předchozích autorizovaných pravých duchovních mistrů], jako Šríla Rúpa Gósvámi, Šríla Sanátana Gósvámí, Šríla Džíva Gósvámi, Šríla Krišhna dás Kavirádž Gósvámí, Šríla Bhaktivinód Thákur, Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur, a Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda, nejpřednějších ze všech áčárjů v gaudíjské sampradáji, a mnoha dalších velkých áčárjů a čistých oddaných, je Šrí Krišna Čaitanja Maháprabhu Juga-avatárem a spojenou inkarnací Šrí Šrí Rádhy a Krišny, který se zjevil proto, aby ochutnal sladkou transcendentální blaženost, jakou zakouší Šrímatí Rádharaní. On je Nejvyšší Osobností Božství. Tento transcendentální závěr podporují výroky Véd, Šrímad-Bhágavatamu, různých Purán, Upa-Purán, Mahábháraty, různých Samhit, Tanter a Pančarátrických textů.